Artykuły
Przepisy kulinarne

Twój adres e-mail

Niepoprawny adres email
Zapisz się Wypisz się
Sonda

REGULAMIN PORTALU LOWCAPOLSKI.PL


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki dostępu oraz korzystania z zasobów portalu internetowego www.lowcapolski.pl

  2. Przeznaczeniem portalu jest umieszczanie przez użytkowników opinii, komentarzy, porad, przepisów oraz tworzenie społeczności związanej z przedmiotem prowadzonego portalu.

  3. Administratorem danych osobowych oraz właścicielem portalu jest firma Mariola Ostoja – Kowalska

  4. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i nieodpłatne.

  5. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin

§ 2

  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) użytkowniku- należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną , która wykorzystuje serwis do umieszczania i udostępniania swoich wpisów i/lub ich pobierania wyłącznie na własny użytek.

b) koncie użytkownika- należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień przypisywanych w portalu konkretnemu użytkownikowi umożliwiających mu korzystanie i funkcjonowanie w środowisku portalu.

c) wpisie -należy przez to rozumieć komentarz, wypowiedź, przepis, ilustracje, lub inny tekst lub grafikę za wyjątkiem treści konta Użytkownika.

2. Użytkownik ma prawo do założenia jednego konta w serwisie, stając się właścicielem konta i użytkownikiem portalu.

3. Konta użytkowników nie mogą być wykorzystywane do działalności komercyjnej, lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób.

4. Zabrania się współdzielenia konta polegającego na oddaniu do wyłącznej dyspozycji innej osoby określonych usług konta. W przypadku zamiaru takiego zastosowania, zaleca się tej osobie założenie osobistego konta w serwisie.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

§3

1. Z chwilą dodania wpisu, Użytkownik oświadcza, że jest jego autorem i wyraża zgodę na jego bezterminową i bezwarunkową publikację.

2. Zabrania się umieszczania na portalu wpisów do których użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, norami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niezakładania kont i nieumieszczania wpisów o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrymi obyczajami.

5. Użytkownik korzystając z serwisu nie może prowadzić działań naruszających prawa innych użytkowników.

6. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania na portalu skryptów i programów wykonalnych które mogłyby zakłócić funkcjonowanie portalu a także nie umieszczania na portalu wpisów, które są wykorzystywane jako składniki stron WWW lub aplikacji wykonalnych.

7. Zabrania się umieszczania na portalu przekazów reklamowych oraz informacji o charakterze komercyjnym.

8. Konto w serwisie jest osobiste, i zabrania się jego odsprzedaży, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta.

9.Administrator portalu ma pełne prawo do usuwania treści o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu w stosunku do użytkowników naruszających postanowienia o których mowa wyżej z prawem do jednoczesnego usunięcia konta Użytkownika.

§ 4

1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki użytkownicy korzystają z portalu ani za jakiekolwiek wynikłe stąd skutki w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszonych wpisów i ich wykorzystania przez Użytkowników portalu a także za skutki wynikłe w wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ustawieniach konta Użytkownika a także okresowego wyłączania portalu bez uprzedniego powiadomienia oraz możliwości całkowitego zaprzestania prowadzenia portalu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach WWW.

3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany staja się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

4. Na stronach internetowych portalu właściciel może umieszczać reklamy i ogłoszenia osób trzecich za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 5

1. Użytkownik podając dane osobowe na portalu wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie tych danych przez właściciela portalu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)

2. Właściciel portalu zapewnia pełną ochronę danych osobowych i gwarantuje, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem gdy z żądaniem udostępnienia danych wystąpią właściwe organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań lub na życzenie lub za wyraźną zgodą Użytkownika.

3. W ramach polityki prywatności właściciel portalu zobowiązuje się w szczególności do nieudostępniania adresów e-mail użytkowników osobom trzecim, dołożenia wszelkich starań aby zgromadzone dane użytkowników były bezpieczne w tym niepublikowanie tych danych poza portalem.

4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres biuro@lowcapolski.pl

5.Usunięcie przez właściciela portalu, na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym jest równoważne z usunięciem konta tego użytkownika.

6. Właściciel serwisu gromadzi dane zawarte w logach systemowych. Dodatkowo na wybranych stronach portalu korzystamy z cookies, czyli informacji zapisywanych na komputerze użytkownika.

7. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez właściciela serwisu uznane za niepożądane, może on zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

  1. 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników serwisu niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres biuro@lowcapolski.pl

  2. 2. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań, aby wszelkie treści prezentowane w portalu w szczególności porady, opinie, przepisy, artykuły były sprawdzone nie może jednak zagwarantować i ponosić odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.

3. Właściciel portalu dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania.


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie