Artykuły
Przepisy kulinarne

Twój adres e-mail

Niepoprawny adres email
Zapisz się Wypisz się
Sonda
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie
Aktualna ocena 0
Ocen
Tekst i zdjęcie:
lowcapolski Ranga 1 (5)

Kraina Wschodnia

Kraina Wschodnia obejmuje województwa: warszawskie, siedleckie, bialskopodlaskie, rado­mskie, lubelskie, chełmskie i zamojskie. Ograni­czają ją w sposób naturalny: od wschodu i półno­cy Bug, od zachodu - prawobrzeżna Wisła wraz ze zlewnią Pilicy w woj. radomskim, a od połud­nia: Tanew i San wpływające do Wisły.
Wyżej wymienione województwa leżą w połud-niowo-wschodniej części Niziny Mazowiecko-Po-dlaskiej. Jest to tzw. Wysoczyzna Podlaska sięga­jąca 220 m npm, która dalej na wschód przechodzi w Polesie. Obszary bagniste tworzą Pojezierze Łęczycko-Włodawskie z ponad 80 eurotroficzny-m i jezioram i. Przeważają gleby piaszczyste. Z wię­kszych kompleksów leśnych są: Puszcza Kam­pinoska z Parkiem Narodowym o ogólnej powie­rzchni 34 310 ha w woj. warszawskim oraz w wi­dłach Wisły i Pilicy Puszcza Kozienicka w woj. radomskim.
Na południowy wschód od Niziny Mazowiecko-Podlaskiej równiny morenowe i rzeczne ustępują miejsca kopulastym wzgórzom. Wkraczamy tu w Wyżynę Lubelską. Od Kraśnika przez Szczebrze-szyn, aż do Tomaszowa Lubelskiego rozciąga się wał wyżynny szerokości około 15 km — Roztocze (390 m npm). Na całej długości południowo-wschodniej do Roztocza przylega Puszcza Solska z Roztoczańskim Parkiem Narodowym o pow. 4802 ha. W regionie tym zima trwa średnio 57-59 dni. Średnia liczba dni zimowych o temperaturze poniżej -8°C waha się od 46 do 56, a z okrywą śnieżną od 68 do 70 dni. Wysokie spadki dobowe temperatury (do -30°C) i średnie opady atmosfe­ryczne 600-650 mm wskazują wyraźnie na decy­dującą rolę klimatu w poważnych zmianach iloś­ciowych i kondycyjnych zwierzyny, szczególnie drobnej oraz w kształcie i mocy poroża samców zwierzyny płowej.
Jelenie - przed 1939 rokiem występowały w wielu rejonach tej krainy. Po wojnie w 1945 r. pozostała ich tylko niewielka liczba w Puszczy Solskiej.
Po opanowaniu plagi wilków w 1954-60 r. w którym to okresie odstrzelono 549 sztuk. Minis­terstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w la­tach 1958/59 - 1962/63 z odłowów dokonanych w różnych częściach Polski przesiedliło na Lubel­szczyznę do 12 nadleśnictw 261 jeleni. Sprowa­dzona zwierzyna zaaklimatyzowała się bardzo do­brze i po kilku latach rozprzestrzeniła się po wszy­stkich nadleśnictwach. Jelenie w dalszym ciągu wykazują silną ekspansję.
Łosie - pojawiły się w Krainie Wschodniej sto­sunkowo niedawno. Prawdopodobnie przywę­drowały zwój. białostockiego i przez Bug z Polesia w ZSSR.. Wykształcają rosochy w formie półłopataczy.i ło-pataczy przy licznych jeszcze badylarzach.
Bobry - z powodzeniem przesiedlone w końcu 1979 r. z woj. suwalskiego na wody Nadleśnictw: Sosnowiec, Sobibór w woj. Chełm, Zwierzyniec n/W i Józefów Biłg. woj. Zamość, Garwolin woj. Siedlce, Kampinoski Park Narodowy, znalazły do­godne warunki bytowania, założyły żeremia i wy­prowadziły już przychówek.
Bażanty - w latach 1959 - 60 PZŁ, Okr. Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie i Państwowe Przedsiębiorstwa Rolne rozpoczęły wolierową hodowlę bażantów, celem zasiedlenia nimi ło­wisk. Produkcja odhodowanych 8-10 tygodnio­wych bażancików pozwala co roku zasiedlać dzie­rżawione i wyłączone obwody łowieckie.
Na terenie Krainy działa 385 kół łowieckich, zrzeszających 11 850 myśliwych, którzy prowadzą gospodarkę łowiecka w 638 obwodach. Łączna powierzchnia użytkowa obwodów wynosi 3845, tyś. ha, w tym użytki rolne - 2968 tyś. ha, pow. leśna - 864,6 tyś. ha, powierzchnia wód -12,7 tyś. ha. Średnio na jednego myśliwego przypada 325,3 ha pow. obwodu, a na jedno koło - 1,9 ob­wodu łowieckiego.

Pierwszą częścią, obchodów jubileuszu we Wschodniej Krainie Łowieckiej była uroczysta sesja Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, która odbyła się 1 czerwca w sali rycer­skiej pałacu Sanguszkóww Lubartowie. Obecnie pałac ten jest siedzibą Urzędu Gminy i Miasta Lubartów.
Sesję otworzył i powitał zebranych gości prezes WRŁ w Lublinie KAZIMIERZ MIJAŁ, następnie dokonano aktu dekoracji odznaczeniami łowieckimi. Odznaczonych zo­stało: 3 myśliwych - „Złomami", 13 - złotymi, 26 -srebrnymi i 35 - brązowymi medalami zasługi łowieckiej.
Referat okolicznościowy wygłosił STEFAN MARECZKO. Życzenia i gratulacje złożył wszystkim myśliwym sekretarz KW PZPR dr MICHAŁ BOKINIEC, który odczytał również list gratulacyjny wystosowany do myśliwych przez l sekretarza KW PZPR prof. drą WIESŁAWA SKRZYDŁO.
Po zakończeniu uroczystej sesji nastąpiło otwarcie wy­stawy łowieckiej w pałacu w Kozłówce. Przecięcia wstęgi przy dźwiękach sygnałów łowieckich dokonał sekretarz KW PZPR dr MICHAŁ BOKINIEC i Przewodniczący ZG PIL dr inż. JERZY KRUPKA, a do zwiedzania wystawy zaprosił dyrektor muzeum w Kozłówce - KRZYSZTOF KORNACKI. A trzeba przyznać, że było co oglądać. Ekspo­zycja o powierzchni 250 m2 podzielona została na dwie części. Sala dolna wprowadzała nastrojem i eksponatami w klimat dawnych łowów. Znalazły się więc tutaj pocho­dzące z XVIII w. przepiękne grafiki Jana Eliasza Ridingera ze scenami z polowań i zwierzętami. Ponadto obrazy: Juliusza Kossaka: „Polowanie na saniach", Michała Wy-wiórskiego „Hucuł z jeleniem", Ludwika Maciąga „Pogoń za lisem", pochodzące z XIX w. sceny myśliwskie niezna­nych autorów i imponujących rozmiarów dzieło Leopoldo Dumini „Polowanie na dzika".
Ponadto ozdobiły ekspozycję XIX - wieczna szafa na broń, dwie porcelanowe grupy figuralne i zegar kominko­wy z XIX wieku, prochownica myśliwska, fajka drewniana i trąbki myśliwskie z XVIII wieku i piękna kolekcja 24 sztuk broni stanowiącej własność Muzeum Okręgowego w Lu­blinie.
Druga część ekspozycji poświęcona została łowiectwu współczesnemu. Tu oprócz informacji o działalności Pol­skiego Związku Łowieckiego dominowały trofea. Zapre­zentowano ich razem 339 w tym; 124 złotomedalowe, 117 srebrnomedalowych i 56 brązowomedalowych, oprócz trofeów znalazło się 95 okazów preparowanych ptaków i ssaków łownych.
Najwięcej, bo 128 wystawiono parostków saren, a wśród nich najmocniejsze w ekspozycji pozyskane przez Andrzeja Czeczko w 1980 r., które otrzymały wycenę 172,60 pktCIC.
Wśród 97 oreży dzików najmocniejszy z wystawionych to oręż pozyskany przez Andrzeja Deckę w 1980 r. wyce­niony na 142 pkt CIC.
Najmocniejszym wieńcem wystawy, wśród 53 wysta­wionych, był wieniec jelenia pozyskanego przez Karola Stasiaka w 1971 roku i wyceniony na 242,50 pkt CIC. Wieniec ten znany jest na pewno wielu kolegom stanowił bowiem ozdobę licznych wystaw łowieckich. Wśród 9 czaszek wilków pokazano rekord kraju i wicerekord świata należący do wilka pozyskanego przez Kazimierza Śnicia o wycenie 46,00 pkt CIC.
Najmocniejszą skórą wilczą była pozyskana przez K. Stasiaka w 1969 r. i wyceniona na 135,37 pkt CIC.
Wystawa trofeów i preparowanych zwierząt zrobiona była bardzo przejrzyście. Wszystkie eksponaty otrzymały jednolite kartki informacyjne, co bardzo podniosło estety­kę ekspozycji. Pewnym urozmaiceniem tej części ekspozy­cji były prace młodzieży ze szkół podstawowych w Lubar­towie związane z ochroną środowiska, zwierzyną i lasem.

Grupę ptactwa i zwierzyny drobnej reprezentu­ją tu: bataliony, głuszce i cietrzewie.
Innym ewenementem przyrodniczym jest je­not. Jest to gatunek obcy, przyczynia się on w zna­cznym stopniu do zmniejszenia liczby cietrzewi.
Z kaczek, obok gatunków pospolitych, gnieżdżą się tu rożeńce i płaskonosy. Obfite są stanowiska batalionów i rycyków. Gnieżdżą się też kuliki, dubelty, cietrzewie, wodniczki, świerszczaki, so­wy błotne, błotniaki łąkowe. Tu znajdują się krań­cowe stanowiska lęgowe wielu rzadkich gatun­ków, jak np. łabędzi krzykliwych (jedyne stanowi­sko w Europie), rybitw białoskrzydłych oraz świs­tu no w, orlików grubodziobych, dzięciołów biało-grzbietych. Gnieżdżą się tu takie rzadkości w fau­nie krajowej jak: gadożery, bieliki, kanie rude, puchacze, żurawie, łabędzie nieme i bociany czarne.

Z gromady ssaków należy przede wszystkim wymienić na bagnach Biebrzy bobry, łosie, wilki, jak również wiele innych zwierząt tej grupy wystę­pujących pospolicie w naszych lasach. Wilki, których obecność w granicach kilku sztuk stwierdza się corocznie, trzymają się również w obrębie Czerwonego Bagna.
Jelenie - bytują w najsilniejszym w Polsce stanowisku położonym na północ od Białegosto­ku, Puszczy Knyszyńskiej. Ż puszczy tej pochodzi zdobyty w 1978 r. wieniec jelenia, wyceniony na 252 pkt. CIC.


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie