Artykuły
Przepisy kulinarne

Twój adres e-mail

Niepoprawny adres email
Zapisz się Wypisz się
Sonda
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie
Aktualna ocena 0
Ocen
Tekst i zdjęcie:
lowcapolski Ranga 1 (5)

Kraina Północna

Kraina Północna zajmuje północno-wschodnią część Polski. Położona jest na części Mazowsza, Podlasia i Mazur i składa się z sześciu woje­wództw: łomżyńskiego, białostockiego, ciecha­nowskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwal­skiego. Ogólna powierzchnia Krainy wynosi 52419 km2, co stanowi 16,8 proc. obszaru kraju.
Lesistość krainy, wynosząca 26,7 proc. ogólnej powierzchni, charakteryzuje się tym, że występu­ją tu wielkie kompleksy leśne, zwane puszczami. Kraina Północna nazywana jest Krainą Wielkich Puszcz.
Największym w Polsce zwartym kompleksem lasów, obejmującym powierzchnię ponad 100000 ha jest Puszcza Augustowska.
Znacznie ciekawszą, bardziej urozmaiconą i za­chowaną częściowo w stanie lasu pierwotnego jest Puszcza Białowieska. Charakterystycznym gatunkiem zwierzyny jest tu żubr.
Puszcze, jak i duża ilość jezior powodują, że kraina ta jest z łowieckiego punktu widzenia bar­dzo ciekawa i posiada zróżnicowany i malowniczy krajobraz. Uroku krainie dodaje również klimat, który charakteryzuje się długimi i ostrymi zimami z grubą i długo zalegającą pokrywą śnieżną oraz dużą ilością dni z przymrozkami i mrozem.
Odrębną - specyficzną krainą geograficzną jest pradolina Biebrzy. Zajmuje ona powierzchnię około 215 tyś. ha, co w połączeniu z bagnami doliny Narwi tworzy kompleks bagienny o powie­rzchni przekraczającej 300 tyś. ha. Jest to najwię­kszy i najlepiej zachowany w stanie naturalnym obszar, nie tylko w Polsce, ale w całej środkowej i zachodniej Europie.
Bagna biebrzańskie charakteryzują się przebo­gatą fauną, a wśród niej na uznanie zasługują przede wszystkim ptaki i ssaki. Szczególnym bo­gactwem gatunkowym (około 130 gatunków) i ilościowym odznaczają się na tym obszarze ptaki, a wśród nich ptaki wodno-błotne, zwłaszcza kaczkowate, siewkowce i ptaki drapieżne.
Myśliwi, jako działacze organizacji społecznej, włączyli się szeroko do działań na polu ochrony środowiska naturalnego, występując z konkret­nymi i udokumentowanymi postulatami przeciw­ko projektowanej melioracji bagien biebrzań-skich.

Żubry - główną ich ostoją jest Puszcza Biało­wieska. Żyją tu na wolności 324 osobniki. Rozwój tego gatunku jest zasługą zarówno leśników jak i my­śliwych, ale w dzisiejszych czasach ochrona żubra stała się już głośnym problemem w związku z po­ważnym wyrządzaniem szkód w drzewostanach. Bobry - bytują na torfowiskach doliny Biebrzy na brzegu, kanałów i rzek. Największe skupie­nie liczy około 300 osobników, znajduje się w re­jonie Osowca. Dziki - utrzymują się w całej Krainie. Star dzików na obszarze Saren i danieli w Krainie występuje znacznii mniej niż gdzie indziej. Wiąże się to z ostrym klimatem, który nie pozwala na duży przyros ilościowy tych gatunków. Zające i kuropatwy występują głównie na terę nach polnych woj. białostockiego, Ciechanów skiego, łomżyńskiego i ostrołęckiego. Stan te zwierzyny utrzymuje się na dobrym poziomi z lekką tendencją zwyżkową.

Trudno byłoby wybrać lepsze miejsce na zorga­nizowanie wystawy łowieckiej Krainy Północnej niż skansen w Ciechanowcu.
Najpierw kilka słów o samym obiekcie, którego oficjalna nazwa brzmi: Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka.
Muzeum powstało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca, które w 1964 roku roz­poczęło społecznie odgruzowywanie obiektu zde­wastowanego w czasie działań wojennych. Przy podjęciu decyzji o utworzepiu muzeum rolnicze­go zasadniczą rolę odegrała postać Jana Krzysz­tofa Kluka (1739-1796), czołowego przedstawicie­la nauk przyrodniczych w okresie Oświecenia, który urodził się i pracował w Ciechanowcu.
Obecnie muzeum składa się z 36 obiektów, wśród których znajduje się również dworek myśli­wski ze wsi Siemiony należący niegdyś do Potoc­kich. Muzeum rozwija się bardzo intensywnie, poszerzając swoje działalność w stale przybywa­jących obiektach. Celem tej placówki jest jak naj­pełniejsze ilustrowanie gospodarki mieszkańców wsi z północno-wschodnich terenów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń za­chodzących w zakresie urządzeń rolniczych i ho­dowli. W związku z tym oprócz tradycyjnych form ekspozycji organizowane są liczne wystawy, związane z ich tematyką prelekcje i spotkania dyskusyjne. Wszystkie obiekty muzealne otoczo­ne są 17-hektarowym zabytkowym parkiem zało­żonym w pierwszej połowie XIX wieku.
Zwiedzanie skansenu i wystawy łowieckiej po­przedzone zostało uroczystym spotkaniem w jed­nej z sal pałacowych, wojewodę łomżyńskiego JERZEGO ZIENTARĘ, prezesa Naczelnej Rady Ło­wieckiej MARIANA DUDZIŃSKIEGO, przewodni­czącego ZG PZŁ JERZEGO KRUPKĘ i licznie zgro­madzonych gości zagranicznych, którzy poprzed­niego dnia brali udział w uroczystym posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej powitał Łowczy Woje­wódzki w Łomży- JERZY WŁOSTOWSKI. Następ­nie głos zabrał dyrektor Muzeum w Ciechanowcu KAZIMIERZ USZYŃSKI, który omówił historię po­wstania muzeum i jego dorobek. W czasie uroczy­stości wręczony został dyplom Kołu „Rogacz" w Ciechanowcu, które oddało własne eksponaty do dworku myśliwskiego. Po zakończeniu uroczyste­go posiedzenia i zwiedzeniu skansenu, połączo­nego z degustacją wspaniałych wyrobów kuchni regionalnej nastąpiło uroczyste otwarcie wysta­wy łowieckiej.
Zamiast przecięcia tradycyjnej wstęgi wojewo­da łomżyński Jerzy Zientara i prezes NRŁ Marian Oudziński wypuścili parę bażantów, która na pew­no zadomowi się na terenie rozległego parku.
W ekspozycji zorganizowanej bardzo przejrzyś­cie i efektownie - trofea najwyższej jakości, a wśród nich najlepszy wieniec jelenia byka pozy­skanego przez Piotra Miniuka w 1978 roku, który wyceną 252, 00 pkt CIC zdobył tytuł rekordu Pol­ski.
Z terenu województwa łomżyńskiego pocho­dzą również złotomedalowe rosochy łosia, który strzelony w 1978 przez Krzysztofa Radziszewskie-go został wyceniony na 306,81 pkt CIC.
W ekspozycji znalazły się też rosochy łosia . strzelonego w 1978 r. przez Piotra Miniuka, które otrzymały wycenę 295,25 pkt CIC.
Oprócz trofeów obejrzeć tu można preparowa­ne okazy ptaków i zwierząt występujących na terenie Krainy Północnej.


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie